Calle San José 319, Chiclayo - Perú
+51 990992222; +51 982183956
Neurocirugía türkiye’de kumar yargı yetkisi jet 10

Şikenin Ayak İzleri III

Bu türsaldırılar, hukukî değerlendirme ve eleştirmedeğil, düpedüz, siyasal çıkar hesabınadayanan hoşgörülemez bir tutumdur. Muhalefetteyken,Anayasaya aykırı gördüğü ve davaaçtığı yasaları, iktidara geçinceiptal edilmiş bulduğu için kızanlarıanlayışla karşılayamıyoruz. Kapalıgözüken kuralları, çağdaş yorumlarlaaçarak güncelleştirmektedir. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın yorumlayıcısı,uygulayıcısı ve koruyucusudur. Ne var ki,Yüksek Mahkeme, doğrudan değil, dava açmayetkisi olan kişi, kurum ve toplulukların açtığıdavalara bakmaktadır.

Ülke nüfusunun yarısınayakın insanının yaşadığıköylerin temel altyapısını yapmak amacıyla,1996 yılı bütçesinde ayrılanpay, genel bütçenin büyüklüğüiçerisinde yüzde 1,35'tir. 1997 yılıgenel bütçesinde ayrılan pay da, yaklaşıkolarak, aynı düzeydedir. CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA BODUR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BaşbakanlıkDenizcilik Müsteşarlığı 1997 malîyılı bütçesiyle ilgili olarak, CumhuriyetHalk Partisi Grubunun görüşlerini sizlerle paylaşmakiçin söz almış bulunuyorum. YüceMeclisi ve televizyonları başında bizi izleyenhalkımızı saygılarımla selamlıyorum. Bu sebeplerden bir ikisini ifade etmek istiyorum.Bakınız, sanayileşme ve modern hayat şartlarınınkentlerde gelişmesi, ilerlemesi, köyden kente göçühızlandırmıştır.

  • ARİF SEZER (Devamla) - Bugün, halen birtakımvakıflar kuruluyor.
  • Bütçenin aleyhinde, kişisel görüşünüifade etmek üzere, Sayın Çağlayan; buyurun.
  • Köye ve köylüye götürülenhizmetlerden beklenilen faydanın alınabilmesi, hizmetlerinen kısa yoldan ve en ekonomik olarak köylümüzünkalkınımına sunulabilmesiyle mümkünolacaktır.

Siyasî rakiplerinizi en ağır birşekilde “elimde belgeler var, şahitler var”diyerek suçlayacaksınız, soruşturmakomisyonları kurduracaksınız, birlikte iktidarolduktan sonra bütün bu iddialardan vazgeçerek,komisyona belge, bilgi ve ifade vermeyeceksiniz, komisyon çoğunluğunuzlabirbirinizi aklayacaksınız. Bu şekilde, yasalsorumluluktan belki kurtulabilirsiniz; ama, kamu vicdanındaasla aklanamayacaksınız, aklanmıyorsunuz. Anayasaya açık aykırılıklarıgözlenmeden, her yasa müzakeresinde “bu kanun Anayasa kapısından döner” yollu beyanlar,yasama sorumluluğu ve ciddiyetiyle çatışmaktadır.ABD Yüksek Mahkemesinin 1936 yılında verdiğiünlü Asbwander (Esvander) kararı, bu noktada,bir deontoloji harikasıdır. Anayasa Mahkemesi kararınıkaldırmak, değiştirmek veya teyit etmek seçenekleriniiçerecek bu tür bir veto, nihaî karar yetkisinin milletin seçimiyle oluşan yasama organındasaklı kalması ve temsilî egemenlik düşüncelerindetemel bulmaktadır. Yürürlüğü durdurma içtihadındabir kuvvetler çatışmasının çıkmamışolması, yasama ve özellikle yürütme organlarınıniçtihat hukuku kökenli yürürlüğüdurdurmayı tanımaları, sosyopolitik olarakalkışlanması gereken bir seviyeyi ve yumuşaklığıanlatmaktadır. Anayasa Mahkememizde, kurala göre, ihtisas gözetilmeksizinbulunması gerekli hukukçu üye sayısı3'tür, diğer 8 üye hukukçu olmayabilir.

Burada,Başkanlığın, takdirini kötükullanma şeklinde herhangi bir durum yoktur. Hakikaten, burası dar bir salon ve arkadaşlarımıziçin rahat bir çalışma mekânıdeğil. Bugün,buraya harcanan para, bazı arkadaşlar tarafındanbelki lüks sayılabilir veyahut da fazla görülebilir;ama, göreceksiniz, salonumuz yeni hale geldikten sonra,dünya parlamentoları arasında gerçektenbeğeni kazanabilen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şanınave şöhretine uygun bir yapıya, bir çalışmamekânına kavuşacağımızıbelirtmek istiyorum. Meclis Başkanlığınınbu tasarruflarını tek tek ele aldığımızda,doğruluğu, ciddî manada tartışılır.Hele, Meclisin tatil döneminde, yüzlerce personeldenyeteri kadar faydalanılmaz durumdayken, milletvekillerindenkaçırılırcasına, ne kadar vene şekilde alındığı bilinmeden,yeni personel istihdamı, Meclis Başkanlığındansorulmalıdır. Mahkeme Başkanı, hâkim bağımsızlığıve tarafsızlığını hiçesayarak, önüne geldiği her yerde uluorta konuşmaksuretiyle, Mahkemenin tarafsızlığınıtartışılır duruma getirmektedir. Dahaönce bir siyasî partinin avukatlığınıyapmış olması, kendisi hakkındaki bueleştirilere haklılık kazandırmaktadır. Basın yayın organlarında sık sıkboy göstermesi, başkanlığınıyaptığı kurumun mehabetine ters düşmekte,kurumun saygınlığını da tartışmakonusu yapılır hale getirmektedir. Ben, böylece, Cumhurbaşkanlığıbütçesi üzerinde, kısa, özet bilgivermek istiyorum.

Zira küçük düşürücü suçun ne olduğu kanunda açıkça belirtilmemiştir. Kişinin uyuşturucu kullanması, temin etmesi ve bulundurması durumları hukukumuzda suç teşkil ettiğinden evlilikte haysiyetsiz yaşam sürülmesine sebebiyet verilebilir. Dolayısıyla bu bağımlılığın küçük düşürücü suç işleme sebebiyle haysiyetsiz yaşam sürmesine sebebiyet verdiğini iddia ederek boşanma davasını açabilir. Boks Federasyonunda yakın geçmişteve son zamanlarda gerek basına gerekse de kamuoyuna yansıyan,Federasyonu ve Spor Teşkilatını şaibealtında bırakan hadiseler olmaktadır. Sözkonusu sınav, 1996 yılıYatırım Projesinde yer alan Ballıca SigaraFabrikası'nın montaj aşamasında çalıştırılmaküzere teknik nitelikli işçi alımıolup, 1996 yılı Genel Yatırım ve Finansmaneki Kararın 12'nci maddesinin 2 nci fıkrasıçerçevesinde alınan Olur gereğince yapılmıştır. Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in; SayınBaşbakanımıza tevcih ettiği ve SayınBaşbakanımızın da kendileri adınaBakanlığım koordinatörlüğündecevaplandırılması istenilen ilgi (b) yazıekindeki yazılı soru önergesi cevabıekte sunulmuştur. Türkiye'de ortalamayolların (Devlet, il ve köy yolları dahil)%22'si asfalttır. Programda yer alan kuruluşların bütçeve kesinhesaplarını görüşmek için,11 Aralık 1996 Çarşamba günü saat10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. Ahmet Küçük, Celal Topkan (5 adet),Yalçın Gürtan, Erdoğan Toprak, İhsanÇabuk, Ahmet Çelik, Abdülbaki Gökçel,Yalçın Gürtan, İsmail İlhan Sungur,Mustafa Güven Karahan, Fevzi Aytekin, Aslan Polat, MustafaYünlüoğlu (2 adet), Zeki Çakıroğlu,Abdulkadir Öncel, Hasan Hüseyin Öz, HüseyinArı'nın soruları, sayın bakanlara,yazılı olarak cevaplandırılmak üzereiletilecektir. Aşağıdaki sorularımınDevlet Bakanı Bekir Aksoy tarafından yazılıolarak cevaplandırılmasına delaletlerinizisaygıyla arz ederim. Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakantarafından cevaplandırılması hususunubilgilerinize arz ederim.

Böylelikle,  şike ve teşvik primi ile ilgili gelişmeleri gösteren 53 yıllık bir doküman elde etmiş olduk. Çalışmamızın birinci bölümünde, 1959–1984 yıllarını kapsayan 26 yıllık bir dönemi;  ikinci bölümünde ise, 1985–1994 yıllarını kapsayan 10 yıllık bir dönemi incelemiştik. Çalışmamızın bu bölümünde, 1995–2011 yıllarını kapsayan 17 yıllık bir dönem ele alınmaktadır. Tüm bu durumların incelenmesinden sonra tabi ki karar merci olarak son söz hakimin olacaktır. Hakim boşanma davasında ailenin kutsallığı sebebiyle tarafların durumunu, kusurlarını inceledikten sonra en önemlisi bağımlı eşin tedaviye bakış açısını da irdeleyecektir. Nitekim alkol, madde ve kumar bağımlılığı sebebiyle pişman olan ve tedavi olmak isteyen ayrıca kişi tedaviye cevap verdiği takdirde eşler arasındaki evliliğe dair bir paribahis vermek adına hakim boşanmama yönünde karar verebilir. Mayıs 2007'den itibaren internette haberciliği kısıtlamaya, yasaklamaya yönelen AKP iktidarı, bugüne kadar getirdiği sınırlamalarla yetinmedi ve son olarak 26 Mart Perşembe günü TBMM'den geçirilen üçüncü torba kanunun içine yerleştirilen hükümlerle internet yayınlarına getirilen kısıtlamalar daha da artırıldı. İnternet yayınlarına yeni kısıtlamalar getiren bu torba yasa dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "bazı düzeltmeler yapılması" şerhiyle onaylanarak yürürlüğe girdi. Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılartarafından verilen sözlü soru önergesininzamanında cevaplandırılmadığıiçin yazılı soru önergesine çevrilenve (15) gün içerisinde cevaplandırılmasıistenilen, Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğanelihakkındaki iddiaların cevabı aşağıdabelirtilmiş bulunmaktadır. Boks Federasyon Başkanı olarak ülkemiziiçeride ve dışarıda temsil eden buşahıs makamı için gerekli beşerive idari özelliklere sahip bulunmadığı,gayri ahlaki ve hatta suç sayılabilecek tutum vedavranışlarda bulunduğu bu yüzden hapiscezasına da çarptırıldığıtespit edilmiştir. Bahiskonusu genelgede, kışlalardakimescidlerin minarelerinin yıkılmasının,ses düzenlerinin sökülmesinin istendiği verütbeli personelin (Sb, Astb, Uzm.J.Çvş) bumescidlerde ibadet yapmalarının yasaklandığıifade edilmektedir.

Başkanlık Divanının veyahutda Meclis Başkanının bu kadroyu artırmasımümkün değildir. Yeni kanunla kadro alındığızaman bu arkadaşlara kadro verilecektir efendim. Sayın milletvekilleri, Türkiye, yeryüzündebulunan 180 küsur devletle birlikte yaşamak zorundadır.Hiçbir ülke, değil gezegenini seçmek, komşuülkesini seçme hakkına dahi sahip değildir.Öyleyse, ülkeler arasında iyi ilişkileriçerisinde bulunmaya mecburuz. Bu, hükümetlerarası temaslarla olur; bu, dostluk grupları arasıtemaslarla olur; bu, parlamentolar arası temaslarla olur;hele, küreselleşen bir dünyada buna mecburuz.Onun için, başka ülkeleri ziyaret eden Parlamentoheyetlerimiz, bu maksatla bu ziyaretleri yapıyorlar ve... Değerli arkadaşlarım, benim gördüğümkadarıyla, bu dönem, grup başkanvekili arkadaşlarımızbir araya geliyorlar, birçok konuda anlaşıyorlarve kanunlar böyle çıkıyor.

Yasa tasarılarıveya teklifleri, alelusul hazırlanmaktadır; ilgilikomisyonların önüne ancak iki gün öncegelmekte ve ne olup ne olmadığı anlaşılmadan,Hükümet kanadına mensup üyelerin oy çokluğuylakabul edilerek, Genel Kurula inmesi ve yasalaşmasısağlanmaktadır. Yolsuzlukların, usulsüzlüklerinçığ gibi büyüdüğü buortamda, gün yitirilmeden, denetim ve yargı, tarafsız,bağımsız bir hale getirilmelidir. Değerli milletvekilleri, temiz toplumun amentüsü,yargı bağımsızlığıdır,denetim bağımsızlığıdır.Şimdiki haldeyse... A.ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Bu Hükümetyüzünden, Türkiye, yurtdışındahorlanıyor. Alman Dışişleri BakanıKinkel çıkıp, Türkiye için “bizimCezayirimiz” diyebiliyor. Diğer çevreler ise,Türkiye için, şimdiden “Ortadoğu'nunKolombiyası” yakıştırmasınıyapıyor. Hayali müjdeler dağıtmakla meşgulHükümetten ise tık çıkmıyorarkadaşlar. Sayın Erbakan, geçen hafta “Hazinemizdoldu, parayı koyacak yer bulamıyoruz” demiş. Bari biz hatırlatalım, yurdumuzda sürekliaş ve iş isteyen milyonlar var; onun bir sözünekanıp, ta Malezya kapılarına gidip, eli boşdönen binlerce insan da dahil, milyonlarca insan işistiyor, aş istiyor.

Bu kritik konumları gereği, gemileringiriş çıkışlarıyla ilgilitrafik istasyonlarının artırılmasıve güvenliğin sağlanması, boğazlarımızdaradar kontrol sistemi projesinin bir an önce hayata geçirilmesiihmal edilmemelidir. AHMET TAN (Devamla) - Başbakanlık TeftişKurulunun görevi ve kuruluş nedeni, birden çokbakanlığı ilgilendiren konularda eşgüdümlüdenetim yapmaktır. Oysa, üç koldan yapılacakbir araştırma, üç ayrı rapor veüç ayrı sonuca götürür ki, bu,yargı sistemimizde bir kaos yaratır. Söz uçaktan açılmışken,Sayın Başbakanın, sayın ortağınabu uçağı niçin kullandırdığınıda sormak gerekir; çünkü, basından öğrendiğimizegöre, bu uçağı Sayın Başbakanve ortağı Dışişleri BakanıSayın Çiller birlikte kullanıyorlar. AHMET TAN (Devamla) - Gidilirse ne mi olur; hem sözkonusu 237 sayılı Yasa çiğnenmişolur hem de halka ayıp edilmiş olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *